3. Filtrace obrazu, detekce hran

Filtrace šumu

Zhodnocení

Šum Salt & Pepper je šum, který vznikne náhodným rozmístěním bílých a černých pixelů po ploše obrazu. Pro jeho odstranění je vhodný filtr Median. Tento filtr stanoví jas bodu jako medián určený z hodnot jasu bodů v lokálním okolí (v nabídce jsou okolí 3-by-3, 5-by-5 a 7-by-7). Pro tento náhodný šum byl nejvýhodnější medián s velikostí okolí 3-by-3 (nejméně poškodil obrázek a nejlépe odstranil šum, větší velikosti již obrázek více rozmazávaly). Filtr Averaging je nejjednodušším filtrem, jeho principem je pouze nahrazení jasu bodu jasem, který vzniknem průměrováním jasů okolních bodů. Zde je vidět, že pro šum Salt & Pepper je jeho použití nevhodné, protože bere v potaz i jas šumu.

Pro šum typu Gaussian již oba filtry pouze rozmazávají hustě rozmístěné bílé a černé body a rozdíly v kvalitě vyfiltrovaných obrázků již nejsou velké. Pro odstranění tohoto šumu nejsou filtry Averaging a Median vhodné.

Detekce hran

Zhodnocení

V tomto příkladu jsem si mohl vyzkoušet chování několika hranových detektorů. Jsou to tyto:

Sobel
Používá se k detekci vodorovných a svislých hran.
Prewitt
K detekci hran používá aproximaci první derivace. Vybírá se jedna maska z osmi, a to ta, které odpovídá největší modul gradientu.
Roberts
Nejjednodušší detektor hran, používá okolí 2x2 reprezentativního pixelu.
Laplacian of Gaussian
K detekci hran používá aproximaci druhé derivace.
Canny
Vychází z představy, že skokovou změnu (např. schod) lze hledat filtrem.

Po otestování všech detektorů je zřejmé, že detektory jsou obecně citlivé na hrany, u kterých je malá skoková změna jasu. To se projevuje nezřetelnými hranami. Toho jsou příkladem detektory Sobel, Prewitt a nejvíce Roberts. U detektorů Laplacian of Gaussian a Canny je ovšem tato citlivost mnohem větší a naleznou hranu i v barevných plochách, ve kterých se mírně mění jas barvy. (Laplacian nalezne hranu i při hranici obrázku). Při automatickém nastavování hodnoty Threshold je nejvýhodnějším detektorem detektor hran Sobel.

Bod 4 bylo možno provést pouze u hranových detektorů Laplace of Gaussian a Canny, ostatní totiž změnu nastavení parametru Sigma neumožňují. Tento parametr u detektoru Laplacian of Gaussian slouží k vytvoření Gaussiánu, kterým se konvolují obrazy a jejich diference po aproximaci pak dávají operátor Laplacian of Gaussian. U detektoru Canny udává parametr střední kvadratickou odchylku Gaussiánu. U obou detektorů platí, že čím je velikost Sigma menší, tím více se detekují hrany s menším rozdílem jasů. Při větším Sigma pak dostáváme méně hran, které patří místům s většími rozdíly jasů.